Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji společnosti AUTO MYSLIVEC s.r.o., se sídlem Hlubanská 741, Podbořany, PSČ 441 01, IČO: 49902172, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 5988, jako správce osobních údajů (dále jen „společnost AUTO MYSLIVEC Podbořany“),

svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa, telefon, datum narození a případně dalších informací, které o mně společnost AUTO MYSLIVEC Podbořany získala, a bude je využívat tak, aby své marketingové aktivity uvedené níže mohla lépe zacílit mým potřebám,

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

za účelem: oslovování s nabídkou produktů a služeb společnosti AUTO MYSLIVEC Podbořany, včetně informování o produktech, službách, akcích, soutěžích, odebírání novinek a zasílání přání k svátkům.

Souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Dále beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat elektronicky na adrese gdpr@autopodborany.cz nebo písemně na adrese společnosti AUTO MYSLIVEC Podbořany. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů – společnost AUTO MYSLIVEC s.r.o., se sídlem Hlubanská 741, Podbořany, PSČ 441 01, IČO: 49902172, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 5988, (dále jen „společnost AUTO MYSLIVEC Podbořany“) – poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním. Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:

Realizace marketingových aktivit

Účel zpracování:

Oslovování s nabídkou produktů a služeb společnosti AUTO MYSLIVEC Podbořany, včetně informování o produktech, službách, akcích, soutěžích, odebírání novinek, zasílání pozvánek, magazínů či přání k svátkům

Popis účelu zpracování:

Vaše osobní údaje jsou použity pro informování o produktech a službách AUTO MYSLIVEC Podbořany, akcích, soutěžích, odebíraní novinek, reklamy, zasílání katalogu či zasílání přání k svátkům. Některé osobní údaje jsou použity i pro cílení výše uvedených sdělení.

Oprávnění ke zpracování:

Ke zpracování nás opravňuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil(a). Pokud jste nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod Vaše osobní údaje zpracovávat.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

Identifkační údaje, kontaktní údaje, popisné údaje, obchodní profl, technické údaje o produktu, historie obchodování, údaje o rodině a dalších osobách, komunikace, interakce a profly derivované na základě těchto dat, síťové identifkátory.

Doba zpracování a archivace:

Doba neurčitá, až do odvolání Vašeho souhlasu.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:

Marketingové agentury, eventové agentury, mediální agentury, provozovatel serverů, guest managementové agentury, infolinka. Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:

Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:

V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Jaká máte práva?

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:

Přístup ke zpracovaným osobním údajům

Odvolání souhlasu se zpracování osobních údajů.

Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů.

Výmaz osobních údajů v případě záinku účelu nebo neoprávněného zpracování.

Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů.

Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce.

Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné.

Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

Jak můžete uplatnit svá práva?

Pro komunikaci se společností AUTO MYSLIVEC Podbořany ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty.

Elektronicky na adrese:

gdpr@autopodborany.cz

Telefonicky na tel. čísle:

415 214 109

Písemně na adrese:

AUTO MYSLIVEC s.r.o.`
Hlubanská 741
441 01 Podbořany

V souvislosti s uplatněním Vašich práv může společnost AUTO MYSLIVEC Podbořany požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřijatelné.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti AUTO MYSLIVEC Podbořany.

Možnost podání stížnosti

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti ŠKODA AUTO nebo podat stížnost u dozorového úřadu.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27`
170 00 Praha 7